Amazon.com Koordynator ds. BHP (m/f)) in Szczecin, Poland

Koordynator ds. BHP (m/f)

Z roku na rok coraz bardziej się rozwijamy i musimy dokładać wszelkich starań, by wszyscy nasi pracownicy czuli się bezpieczni, spełnieni, zmotywowani i silni. Dlatego poszukujemy zmotywowanej osoby na stanowisko koordynatora ds. BHP, która pomoże nam w osiągnięciu tego celu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna odznaczać się zamiłowaniem do aktywnego działania, a do jej obowiązków należeć będzie promowanie aspektów związanych z BHP w jednym z naszych centrów logistycznych.

Nasze centra logistyczne mają kluczowe znaczenie dla dynamicznie rozwijającej się działalności firmy Amazon — to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. Nasze zespoły pracowników zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej firmy.

Osoba zatrudniona na tym kluczowym stanowisku ds. BHP będzie podlegać kierownikowi ds. BHP w ramach roli opartej na zmianowym trybie pracy.

Obowiązki koordynatora ds. BHP:

 • przeprowadzanie ocen ryzyka zgodnie z wymaganiami i proaktywne podejmowanie dalszych działań w odniesieniu do środków kontroli, aż do zakończenia procesu,

 • przygotowywanie dziennych wskaźników i objaśnień

 • przeprowadzanie szczegółowych analiz danych centrum logistycznego w przypadku monitorowania możliwych do zarejestrowania incydentów na miejscu,

 • rola doradcza dla współpracowników i menedżerów, która wymaga korzystania z posiadanej wiedzy audytorskiej w zakresie procedur i wymogów prawnych firmy Amazon.

 • pełnienie roli eksperta merytorycznego w zakresie określonego obszaru kompetencyjnego przy jednoczesnym zachowaniu czujności i nieujawnianiu żadnych poufnych informacji poza danym szczeblem w hierarchii firmy,

 • systematyczne monitorowanie centrum logistycznego, pilnowanie zgodności z procedurami bezpieczeństwa firmy Amazon,

 • badanie wypadków, sytuacji grożących wypadkiem i wszelkich incydentów po ustaleniu głównej przyczyny,

 • aktualizowanie wewnętrznych zapisów dotyczących incydentów, sytuacji grożących wypadkiem i wypadków,

 • podejmowanie planów działania w celu zapewnienia ciągłej i trwałej zgodności z przepisami prawa,

 • demonstrowanie profesjonalnego zachowania w każdej sytuacji: zachowywanie poufności w przypadku spraw wymagających dochodzeń dotyczących bezpieczeństwa,

 • elastyczność: gotowość i zdolność do pracy podczas niestandardowych zmian – w tym w noce i weekendy – w okresach szczytowych.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704): Wyższe z zakresu BHP.

 • nieprzerwana skrupulatność na drobiazgowym poziomie,

 • potwierdzona umiejętność pracy według celów i terminów,

 • możliwa do wykazania zdolność szybkiego uczenia się przy ścisłym przestrzeganiu nowych procesów i procedur,

 • umiejętność samodzielnej pracy, czasami przy minimalnym nadzorze,

 • elastyczność i zdolność do przystosowania się; umiejętność spełniania wyznaczonych celów firmy,

 • wysokie umiejętności pracy w zespole: zdolność do przyczyniania się do pozytywnej i zdrowej atmosfery w zespole,

 • codzienne okazywanie mnóstwa pozytywnej energii, entuzjazmu i wewnętrznej motywacji,

 • solidna znajomość obsługi komputera,

 • wysokie umiejętności komunikacyjne w mowie i w piśmie.

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

AMZR Req ID: 504293

External Company URL: www.amazon.com