Amazon.com Loss Prevention Manager (m/w) in Sosnowiec, Poland

Loss Prevention Manager (m/k)

Od chwili powstania naszej firmy w 1995 roku każdego dnia przesuwamy granicę możliwości. Nasza firma znajduje się na liście Fortune 500. Polegamy na naszych systemach zabezpieczeń i programach globalnego zapobiegania stratom, szczególnie w dynamicznych środowiskach pracy naszych centrów logistycznych.

Centra logistyczne mają kluczowe znaczenie dla naszej dynamicznie rozwijającej się działalności — to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. Pracujące w nich zespoły zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej firmy.

Zatrudniona osoba dołączy do centrum logistycznego jako członek zespołu wyższej kadry kierowniczej, w ramach którego będzie koordynować i wdrażać wszelkie aspekty strategii zapobiegania stratom.

Zakres obowiązków:

 • analiza ryzyka i kontroli strat,

 • dochodzenia w przypadku strat lub kradzieży,

 • systemy zabezpieczeń fizycznych i środki kontroli,

 • umowy dotyczące usług z zakresu zabezpieczeń,

 • eliminowanie przemocy w miejscu pracy,

 • szkolenia z zakresu zapobiegania stratom,

 • programy audytowe z zakresu kompleksowego zapobiegania stratom.

Codzienne obowiązki:

zrozumienie ogromnego znaczenia stanowiska dla programu zapobiegania stratom w centrum logistycznym; zarządzanie zgodnością centrum logistycznego z wszelkimi firmowymi standardami w zakresie zapobiegania stratom:

 • wydajna współpraca z działem operacyjnym i działem wsparcia w zakresie oceny bieżących i przyszłych procesów i inicjatyw biznesowych;

 • opracowywanie i wdrażanie dodatkowych strategii zapobiegania stratom w celu sprostania wyjątkowym potrzebom danego centrum logistycznego;

 • praca w ramach zespołu Loss Prevention Managers: wspólne aktywne wdrażanie usprawnień w zakresie korporacyjnych inicjatyw zapobiegających stratom;

 • prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych audytów centrum logistycznego i placówek zdalnych oraz aktywne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem;

 • monitorowanie centrum logistycznego pod kątem bieżącej zgodności z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie Amazon;

 • prowadzenie różnego rodzaju inspekcji, audytów i dochodzeń z zakresu zapobiegania stratom zgodnie z potrzebami;

 • propagowanie zapobiegania stratom wśród pracowników poprzez stosowanie uczciwych i etycznych metod działania;

 • ukazywanie działu Security/Loss Prevention w pozytywnym świetle poprzez działania PR i odpowiednią obsługę klientów; dawanie przykładu w kontekście przestrzegania najwyższych standardów;

 • stosowanie najlepszych praktyk centrum logistycznego dotyczących zapobiegania stratom, w tym:

 • stosowanie systemów zabezpieczeń fizycznych,

 • techniki dochodzeniowe i przepisy dotyczące aresztowania,

 • zarządzanie współpracującymi agencjami ochrony,

 • techniki skutecznego zapobiegania stratom w sieci transportowej i łańcuchu dostaw;

 • prowadzenie rekrutacji i szkoleń w ramach strategii zapobiegania stratom;

 • podróże służbowe i tryb pracy dostosowane do potrzeb biznesowych.

 • odpowiednie kwalifikacje w zakresie zapobiegania stratom, zarządzania bezpieczeństwem, administracji śledczej lub w podobnej dziedzinie; alternatywnie porównywalne doświadczenie;

 • potwierdzona styczność z programem zapobiegania stratom, w tym doświadczenie w środowisku dystrybucyjnym na wysokim stanowisku kierowniczym;

 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów:

 • umiejętność aktywnego pozyskiwania odpowiednich danych z właściwych źródeł z uwzględnieniem wszystkich informacji i okoliczności;

 • prowadzenie analizy przyczyn źródłowych i wyciąganie konstruktywnych wniosków;

 • umiejętność nadawania priorytetu kluczowym czynnikom oraz szybkiego i trafnego podejmowania decyzji;

 • sprawne i elastyczne podejście;

 • umiejętność działania bez specjalnych wskazówek od przełożonych;

 • umiejętności komunikacyjne i zdolność perswazji:

 • zdolność określania oczekiwań klienta, umiejętność dostosowania języka i stylu wypowiedzi do rozmówcy;

 • porządkowanie informacji przy użyciu odpowiedniej terminologii i gramatyki;

 • zrozumiałe, logiczne wypowiadanie się bez względu na okoliczności;

 • koncentracja na rozwiązaniach i klientach, regularne informowanie o postępach.

 • wykształcenie wyższe lub porównywalne kwalifikacje;

 • znajomość technik Kaizen i Lean.

.

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich pasję odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych, prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

AMZR Req ID: 583001

External Company URL: www.amazon.com