Amazon.com Technik Utrzymania Infrastruktury (m/f) in Poznan, Poland

Poszukujemy doświadczonych, wszechstronnie wykwalifikowanych kandydatów na stanowisko Facilities Technician. Wybrana osoba zostanie zatrudniona na czas nieokreślony w zespole ds. wyposażenia technicznego w naszym centrum logistycznym.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:

Osoba na stanowisku Facilities Technician będzie odpowiedzialna za ogólne prace konserwacyjne, czynności porządkowe i naprawy w budynku. Będzie przeprowadzać prace serwisowe i wykonywać doraźne naprawy wyposażenia na rzecz wszystkich użytkowników w ramach infrastruktury centrum logistycznego. Osoba obsadzona na tym stanowisku wykonuje zadania, które w bezpośredni sposób przekładają się na funkcjonowanie i wydajność obiektu, ponieważ braki sprzętowe lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń w centrum logistycznym wpływają na pracę personelu biurowego i operacyjnego, w szczególności w obszarze gospodarowania odpadami.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie oraz, w razie potrzeby, wykonywanie napraw i wprowadzanie usprawnień w budynku i infrastrukturze

 • Wykazywanie się fachową wiedzą merytoryczną z zakresu wszystkich systemów w budynku

 • Pełnienie funkcji mentora wobec personelu technicznego i dzielenie się wiedzą z resztą zespołu

 • Asystowanie osobom pracującym na stanowisku Engineering Technician podczas napraw i prac konserwacyjnych dotyczących zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów

 • Rejestrowanie wszystkich zadań, czasu realizacji i wykorzystanego sprzętu w naszej centralnej bazie danych

 • Zarządzanie wykonawcami zewnętrznymi obsługującymi systemy i usługi wsparcia w budynku

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • Doświadczenie w pracy z systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i przeciwpożarowymi, instalacjami hydraulicznymi i oświetleniowymi oraz sprężarkami i sprzętem pneumatycznym; umiejętność wykrywania usterek i przeprowadzania napraw powyższych systemów

 • Doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi obsługującymi wspomniane systemy

 • Doświadczenie w branży mechanicznej lub elektrycznej

 • Doświadczenie w monitorowaniu stanu zaopatrzenia działu i przechowywaniu elementów wyposażenia, w tym części zamiennych

 • Doświadczenie w ciągłym wprowadzaniu udoskonaleń w obrębie działu

 • Znajomość technologii informatycznych; umiejętność obsługi programów MS Outlook, Word i Excel

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:

 • Umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie oraz nadawania priorytetów różnym inicjatywom i zadaniom

 • Umiejętność skutecznego wykonywania pracy przy niewielkim nadzorze ze strony przełożonych

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.

AMZR Req ID: 517430

External Company URL: www.amazon.com